Praktijk Sterre Groenendijk

Behandelaar:                          Sterre Groenendijk

Adres praktijk:                       Gronausestraat 710-101

Postcode praktijk:                  7534 AM Enschede

VBAG Licentienummer:       2111127

Rekeningnummer:                 NL32 TRIO 0197 7524 89

Kvknummer:                          52261093

BTWnummer:                        177762974B0

AGBcode:                               90045597

Praktijkcode:                          9054243

Vectis kwalificatiecode:        9006

Registratienummer RBCZ:            911021R

Registratienummer CPB:            m1488220

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

  • De behandelaar is gehouden aan de VBAG beroepscode.
  • De behandelaar stelt de belangen van de klant/cliënt centraal in de therapie.
  • Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen naar buiten gebracht als

klant/cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

  • Uitzondering zijn de wettelijke bepalingen voor het doorbreken van het beroepsgeheim en de huisarts en anoniem aan collegatherapeuten indien hier toestemming voor is gegeven in de vragenlijst.
  • De behandelaar dient de klant/cliënt te informeren als tijdens de behandeling gebruik wordt gemaakt van video, recorders etc. De opnamen zijn en blijven wel eigendom van de behandelaar. De hierdoor verkregen gegevens worden vijf jaar bewaard na opnamedatum.
  • De therapeut houdt een dossier bij van de behandeling dat op elk moment op te vragen is door de klant. Het dossier is opgeslagen bij de software-oplossing MijnDiad.

Privacy

Het dossier wordt in een beveiligde omgeving 20 jaar (de wettelijke bewaartermijn voor een medisch dossier) bewaard.
Er is altijd mogelijkheid tot het inzien van het dossier of het verkrijgen van een kopie. Mocht je een deel verwijderd willen hebben kan dit. Ik vraag hiervoor wel een document te ondertekenen, zodat duidelijk is dat niet alle gegevens in het dossier staan.

De verwerkers van gegevens die door derden (boekhouder, software) zijn vastgelegd, hebben hierover een verwerkersovereenkomst getekend met hierin ook een geheimhoudingsplicht.

Afspraken behandelingen/consulten

Een consult/behandeling duurt 75 minuten. Bij kinderen of in overleg duurt een consult 45 minuten.

Bij verhindering dient de klant/cliënt minimaal 48 uur van tevoren afzeggen (eventueel door een bericht op antwoordapparaat, voicemail, of telefonisch) anders wordt de volledige behandeling in rekening gebracht.

Betaling en kosten

De kosten van de therapie bedragen €85,-/ €50,- per behandeling/consult of €75,-/€45,- voor een digitaal/telefonisch consult. De sessies zijn vrijgesteld van btw.

De kosten van de behandeling dienen na ontvangst van de factuur binnen 14 dagen te zijn voldaan.

Bij het niet nakomen van deze afspraak gaan de facturen over naar Medicas. Zie hiervoor de toegevoegde voorwaarden, die worden meegestuurd bij het maken van een eerste afspraak.

Vergoeding van de therapie

De sessies bij praktijk Sterre Groenendijk worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering onder de noemer, natuurgeneeskundige behandeling.

Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. Informeer altijd zelf vooraf bij jouw zorgverzekeraar of een bezoek aan Praktijk Sterre Groenendijk (gedeeltelijk) vergoedt wordt.

Stuur ontvangen declaraties altijd in. (Bewaar een kopie voor jezelf).

Indien de zorgverzekeraar de behandeling niet vergoed, raadt Praktijk Sterre Groenendijk aan om contact op te nemen met de zorgverzekeraar en te wijzen op de hoge eisen die de VBAG en de RBCZ stellen.

Zie erop toe dat jouw behandelaar op zijn/haar declaraties altijd zijn/haar VBAG- licentienummer, AGB-code, RBCZ-code en KvK-inschrijving vermeldt. Ook moeten de logo’s van de RBCZ en de VBAG op de nota staan afgedrukt.
De praktijk is niet verantwoordelijk voor het al dan niet vergoeden van de sessies door de zorgverzekeraar.

Bijzondere bepalingen

Verhindering behandelaar

Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten, behandelingen of sessie te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt.

Dit is altijd in overleg met de klant/client.

Indien de therapeut komt te overlijden worden de dossiers overgedragen aan een bij de VBAG aangesloten collega-therapeut die zorgdraagt dat de verplichte bewaartermijn van de dossiers gewaarborgd blijft. De betreffende waarnemer doet naast het informeren verder niets met de dossiers naast het bewaren.

Klachten en geschillen

Indien je klachten hebt allereerst het verzoek om deze te bespreken met de therapeut.

Bij geschillen met de behandelaar, die in niet in goed overleg kunnen worden afgehandeld, kunt je contact opnemen met het secretariaat van de VBAG. Te bereiken op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 op: 040 283 8988. De medewerkers van het secretariaat helpen je dan verder met de juiste afhandeling. Zij kunnen informeel ondersteunen. Indien gewenst kan via Quasir (085 487 4012) een klachtenfunctionaris worden ingeschakeld. Als dat niet voldoende is dan gaat het van Quasir naar Zorggeschil (085 273 3219). En indien nodig een kantonrechter. Voor zware gevallen als seksueel overschrijdend gedrag en weghouden bij reguliere zorg is er het tuchtrecht bij TCZ (+31 (0)6 83 56 74 92).

Je behandelaar en het secretariaat van de VBAG kunnen je ook verder informeren over de juiste route.

Contact: Telefonisch/mail/berichten

Als er gedurende de periode van therapie vragen c.q. opmerkingen zijn die de klant/cliënt  wenst te bespreken, is dit mogelijk. Korte gesprekken/berichten horen bij de behandeling en zullen niet in rekening worden gebracht. Antwoorden via de berichten die de therapeut gestuurd heeft via MijnDiad zijn in een beveiligde omgeving. Berichten via onder andere whatsapp, telegram, signal hebben de beveiling zelf georganiseerd en hebben (meestal) niet de beveiliging zoals met de software oplossing MijnDiad het geval is. Persoonlijke kwesties kunnen daarom het beste in een antwoord op een beveiligd bericht worden gestuurd of in een telefoongesprek of live.

Voor gesprekken van meer dan 15 minuten zal € 20,00 in rekening worden gebracht, met elk kwartier extra zal € 15,00 in rekening worden gebracht. Indien je op het antwoordapparaat je naam en telefoonnummer inspreekt, word je zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Andere therapieën en verantwoordelijkheid

De EFT en TAT technieken en andere oefeningen zijn niet geschikt of bedoeld als vervanging voor acute medische interventie. Voedingsadvies, advies over supplementen en energetische middelen zijn ondersteunend en geen vervanging van medicatie of medische ingrijpen. Praktijk Sterre Groenendijk verwacht dat je bij lichamelijke klachten eerst een arts consulteert om strikt medische klachten uit te sluiten.

Indien je wilt stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline is dat iets tussen de klant/client en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline.

Praktijk Sterre Groenendijk neemt geen impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, noch voor de bijbehorende interventies of medicatie.

Praktijk Groenendijk onthoudt zich zo veel mogelijk van uitspraken over behandelingen, medicatie of interventies van andere disciplines; d.w.z. doet geen uitspraken over vakgebieden buiten de EFT, TAT, de (energie)psychologie, ondersteunend voedings- en supplementenadvies en heeft niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen.

Veiligheid en informatie

Voor de veiligheid is het wenselijk dat de therapeut weet heeft van psychiatrische diagnoses en persoonlijkheidsstoornissen waaronder borderline, anorexia, boulimia, schizofrenie maar ook van bijv. epilepsie. Ook het vermelden van medicatie gebruik voor psychische of lichamelijke klachten is wenselijk. Dit kan de behandeling beïnvloeden. Ook het gebruik van alcohol of drugs dient te worden vermeld.

Bij het achter houden van gegevens kan Praktijk Sterre Groenendijk niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen. Er kan rekening gehouden worden met wat je benoemt, niet als de therapeut niet op de hoogte is.

Pin It on Pinterest

Share This