De informatie op deze website is geen vervanging voor medisch advies van je eigen arts. Als je twijfels hebt over het toepassen van EFT, TAT, of een andere vorm van energiewerk op deze site, raadpleeg dan de behandelaar, die je kan doorsturen naar een arts of collega.

De informatie op deze website kan een richtlijn zijn voor een gezonde levensstijl maar mag niet worden gebruikt om ziektes te diagnosticeren of gebruikt worden als vervanging van noodzakelijk medisch ingrijpen.

Deze site geeft informatie over energie-therapieën waarmee indrukwekken-
de resultaten behaald kunnen worden maar biedt geen garantie wanneer je EFT of TAT of andere oefeningen op deze site gebruikt als zelfhulpmethode.

Door het bekijken van deze site ga je ermee akkoord dat je de volledige verantwoordelijkheid voor jouw eigen gezondheid en welzijn accepteert; je gaat er tevens mee akkoord dat de eigenaar van deze website niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor schade naar aanleiding van de informatie op deze website.

Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, kun je deze site gewoon wegklikken.

PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, indien we een afspraak voor behandeling plannen, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  Zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens
  Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens
  Als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Dit doorbreek ik alleen vanwege zwaarwegende redenen zoals omschreven in verschillende wetten. Het gaat hierbij altijd om het beschermen van de belangen van jouzelf of van mensen in de omgeving.

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. Alleen als we daar een afspraak over hebben gemaakt.
  Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing en overleg.
  Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om jouw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  Naam, adres en woonplaats
  Geboortedatum
  De datum van de behandeling
  Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
  De kosten van het consult
  Naam en referentienummer van de zorgverzekeraar indien van toepassing

Pin It on Pinterest

Share This